تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8